Adómentő
Nyilatkozni kell a kedvezményekről Nyomtatás E-mail
2016. február 01. hétfő, 00:00

Ezekben a napokban nyilatkozhatnak az alkalmazottak arról, hogy ebben az évben milyen kedvezményekkel csökken a személyi jövedelemadójuk illetve adóalapjuk. A munkáltató ezt figyelembe véve állapítja meg a levonandó adóelőleg összegét. Ha év közben a kedvezmények szempontjából változik a munkavállaló helyzete, új nyilatkozatot kell kitöltenie a munkahelyén – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel Dr. Kis Péter András adószakmai szóvivő.

Bővebben...
 
Tájékoztató az Erzsébet utalványok juttatásáról Nyomtatás E-mail
2016. január 22. péntek, 00:00

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71. §(1) bekezdés bb) pontja szerint béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak

„bb) Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész”.

Bővebben...
 
Tájékoztató a Széchenyi Pihenő Kártyán fel nem használt, a munkáltatóhoz visszautalt juttatások elszámolásáról Nyomtatás E-mail
2016. január 21. csütörtök, 00:00

[Szja tv. 71.§ (1) bekezdés c) pontja, Szt. 77.§ (1) bekezdés]

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján béren kívüli juttatásnak minősül a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya három alszámlájának valamelyikére utalt, a törvényben meghatározott összeghatárt meg nem haladó összegű támogatás.

Bővebben...
 
Tájékoztató a gazdasági munkáltató meghatározásának új szempontjairól a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alkalmazása során Nyomtatás E-mail
2016. január 20. szerda, 00:00

Az OECD kettős adóztatás elkerüléséről szóló Modellegyezmény (a továbbiakban: Modellegyezmény) 15. cikke rendezi a munkaviszonyból (nem önálló munkából) származó jövedelem adózását.

A 15. cikk 1. bekezdése értelmében a „16., 18. és 19. cikk rendelkezéseinek fenntartásával, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy munkaviszonyból származó bére, fizetése vagy más hasonló jellegű díjazása csak az adott Államban adóztatható meg, kivéve, ha a munkavégzés a másik Szerződő Államban folyik. Amennyiben a munkavégzés így történik, az abból származó díjazás adóztatható a másik Államban”. A 15. cikk 2. bekezdése az 1. bekezdésben foglalt főszabály alóli kivételt fogalmaz meg. A 2. bekezdés szerint ugyanis, „tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy másik Szerződő Államban végzett munkájából származó díjazás csak az elsőként említett Államban adóztatható meg, amennyiben

Bővebben...
 
Tájékoztató a jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló Modellegyezmény és Kommentár módosulásáról Nyomtatás E-mail
2016. január 19. kedd, 00:00

2014 őszén az OECD új kiadását tette közzé a jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló Modellegyezménynek és kapcsolódó Kommentárnak. A Modellegyezmény alapjául szolgál a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények tárgyalásainak, a Kommentár a megkötött egyezmények értelmezésében nyújt segítséget. Tekintettel arra, hogy Magyarország OECD-hez történő csatlakozásakor vállalva a tagsággal járó kötelezettségeket, csatlakozott a szervezet okmányaihoz is, a nemzetközi adózási ügyletek megítélése, illetve Magyarország több mint 70 kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének értelmezése során az OECD kiadványa a jogalkalmazás során elfogadott iránymutatásnak minősül.

Bővebben...
 
Tájékoztató a 2015. december 31-én lejáró tartós befektetési szerződésekkel kapcsolatos adózási tudnivalókról Nyomtatás E-mail
2016. január 18. hétfő, 00:00

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2010. január 1-jétől tartalmazza a tartós befektetésből származó jövedelemre (tbsz) vonatkozó szabályokat, melyek törvénybe iktatásának legfőbb célja a magánszemélyek középtávú megtakarításainak ösztönzése volt. A magánszemélyek a tbsz-szel összefüggő kedvező adószabályokat abban az esetben alkalmazhatják, ha befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel tartós befektetési szerződést kötnek. A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás, hogy a felek a tartós befektetésből származó jövedelemre az Szja tv. 67/B. §-a szerinti adózást alkalmazzák.

Bővebben...
 
Tájékoztató az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatása során megfizetendő igazgatási szolgáltatási díjról Nyomtatás E-mail
2016. január 15. péntek, 00:00

Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) és (3) bekezdése értelmében az állami adóhatóság az ingatlan forgalmi értékének megállapításához szükséges, a visszterhes vagyonátruházási illeték kiszabása során felvett adatokat tartalmazó nyilvántartásából kérelmére igazgatási szolgáltatási díj ellenében adatszolgáltatást teljesít.

Bővebben...
 
Minimálbér, garantált bérminimum 2016 Nyomtatás E-mail
2016. január 14. csütörtök, 00:00

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához

Bővebben...
 
Tájékoztatás a vámszakmai képviseleti jogosultságok Egységes Képviseleti Adatlapon (EGYKE adatlap) történő bejelentésének lehetőségéről Nyomtatás E-mail
2016. január 13. szerda, 00:00

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV az állami adó- és vámhatóság előtti állandó képviseleti jogosultság bejelentésére egységesen az Egységes Képviseleti Adatlapot (EGYKE) adatlapot rendszeresíti. Ez azt jelenti, hogy az adózók, valamint a vámhatósággal kapcsolatba kerülő ügyfelek, amennyiben állandó jelleggel nem kizárólag saját maguk, hanem valamely képviselőjük (törvényes képviselőjük vagy állandó meghatalmazottjuk/megbízottjuk) útján kívánnak eljárni, akkor a képviselő személyét az EGYKE adatlapon jelenthetik be a NAV-hoz.

Bővebben...
 
Adózói tájékoztató Magyarország 2016. január 1-jétől alkalmazható adóegyezményeiről Nyomtatás E-mail
2016. január 12. kedd, 00:00

Magyarországon 2016. január 1-jétől a következő három új, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény és egy módosító jegyzőkönyv válik alkalmazhatóvá:

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezményt a 2014. évi XLIX. tv. hirdetette ki;
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén aláírt Egyezményt a 2014. évi LII. tv. hirdetette ki;

Bővebben...
 
Fizetendő járulékok 2010 - 2016 Nyomtatás E-mail
2016. január 11. hétfő, 00:00

A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1-jétől

Biztosított által fizetendő

Nyugdíjjárulék


egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék


pénzbeli egbizt. járulék


munkaerő-piaci járulék

10%


4%


3%


1,5%.

Bővebben...
 
TÁJÉKOZTATÓ az adószakmai és a vámszakmai folyószámlák integrációjáról Nyomtatás E-mail
2016. január 08. péntek, 00:00

2016. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) egységes folyószámlán (adószámlán) tartja nyilván az adószakmai és a vámszakmai tevékenységéhez kapcsolódó, az adózókra, illetve ügyfelekre vonatkozó adatokat.

Ennek eredményeként 2016. évtől az Ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül, az eBEV‑szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező felület segítségével már az egységes folyószámla tekinthető meg.

Bővebben...
 
A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése Nyomtatás E-mail
2016. január 07. csütörtök, 00:00

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.

Bővebben...
 
Adótáblák 2010-2016. Nyomtatás E-mail
2016. január 05. kedd, 00:00

Az összevont adóalapot terhelő adómértékek 2010-2016

2016

15%

2013-2015

16%

2012

16%

Az összevont adóalap a jövedelem és az adóalap-kiegészítés összege.

Az adóalap-kiegészítés összegét:

– az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után nem kell megállapítani,

– az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 százalékos mértékkel kell megállapítani.

Bővebben...
 
Új, mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló kormányrendelet lépett hatályba január 1-jén Nyomtatás E-mail
2016. január 04. hétfő, 00:00

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál –tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a NAK.

Bővebben...
 
Kétszáz termék vámja csökken Nyomtatás E-mail
2015. december 29. kedd, 00:00

Mintegy kétszáz információtechnológiai termék, köztük optikai és orvosi berendezések vámjának csökkentéséről írtak alá megállapodást a Kereskedelmi Világszervezet országai Kenyában - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bővebben...
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény jövedéki eljárásokat érintő rendelkezéseiről Nyomtatás E-mail
2015. december 28. hétfő, 00:00

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés 2015. november 17-én elfogadta, és 2015. november 27-én a Magyar Közlöny 183. számában kihirdetésre került az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.).

Bővebben...
 
A látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményét érintő módosítások Nyomtatás E-mail
2015. december 21. hétfő, 00:00

Az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény rendelkezései módosítják a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [Tao. tv.] a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményére vonatkozó szabályait. A módosítások érintik az „alaptámogatás” és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló határidőt, illetve az adókedvezmény érvényesítésre vonatkozó jogosultságot is.

Bővebben...
 
Tájékoztató az egyes sertéstermékekre vonatkozó 5%-os adómérték 2016. január 1-jei hatálybalépéséről Nyomtatás E-mail
2015. december 16. szerda, 00:00

[Áfa tv. 82. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet I. rész 49. pont, 298. §]

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Módosító tv.) 23. §-a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú mellékletének I. részét egy új, 2016. január 1-jén hatályba lépő 49. ponttal egészítette ki. Tekintve, hogy az Áfa tv.  82. § (2) bekezdése értelmében a 3. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 %-a, a módosítás eredményeként 2016. január 1-jétől a következők szerint meghatározott sertés termékek adómértéke (27%-ról) 5 %-ra csökken:

Bővebben...
 
Decemberben kell dönteni az eváról Nyomtatás E-mail
2015. december 10. csütörtök, 00:00

2015. december 1-je és december 21-e között választhatják 2016-ra az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) az újonnan bejelentkező adózók – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az Eva tv. hatálya alá bejelentkezni, illetve az alól kijelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóigazgatóságain lehet egyéni vállalkozó esetében a 15T103, társas vállalkozás esetében a 15T203 számú adatbejelentő lapon. Az adatlapok 2015. december 1–jétől letölthetők a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu), illetve papír alapon is hozzáférhetők a NAV ügyfélszolgálatain.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

11. oldal / 55

Lépjen kapcsolatba a Virtuális Irodaház Tagjaival - egy kattintással!

Tó-Ház Építõipari és Szo... Tó-Ház Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fereáncki Béla

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
World Balaton Kft.
Bodnár Tibor

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Dunamenti Mezögazdasági Ter... Dunamenti Mezögazdasági Termelö Szövetkezet
Hoffauer Pál

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető
Evasweet Kft.
Rakovics Éva

Partner ajánlása ismerősnek
További adatok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Feltöltött állományok >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Ismerősök >> További adatok megtekintése csak regisztrált tagjainknak lehetséges..
Regisztrációhoz kattintson ide..
Bemutató üzemmód, csak az adatok egy része hozzáférhető