Nincs már AM könyv, mi lesz a közteherjegyekkel? Nyomtatás
2010. április 07. szerda, 03:00
04_07penz1
Az APEH tájékoztatója a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával valamint értékének megtérítésével kapcsolatos eljárásról.


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény 2010. április 1-jével történő hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény. Megszűnik az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, 2010. április 1-jétől nem lehet alkalmi munkavállalói könyvvel új munkaviszonyt létesíteni.

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás lehetőségének megszűnésével feleslegessé vált, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére szolgáló közteherjegyek alkalmazása, ezért azok előállítása és forgalmazása 2010. április 1-jével megszűnik.

A fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítését kérelemre az állami adóhatóság teljesíti a fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonásával, értékének megtérítésével, valamint a közteherjegyek selejtezésével kapcsolatos eljárási és elszámolási szabályokról szóló 8/2010. (III. 18.) PM rendelet alapján.

A fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítését a kérelmező az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített 10KTH jelű nyomtatványon személyesen kizárólag az állami adóhatóság megyeszékhelyeken található ügyfélszolgálatain, Budapesten a IX. kerületben a Vaskapu u. 33-35. szám alatti, a XIII. kerületben a Petneházy u. 6-8. szám alatti és a Kresz Géza u. 15. szám alatti, valamint a XIV. kerületben a Gvadányi u. 69. szám alatti Központi Ügyfélszolgálaton, illetve az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságának hatáskörébe tartozó adózók a VII. kerületben a Dob utca 75-81. szám alatti ügyfélszolgálaton is (az APEH ügyfélszolgálatok elérhetősége és ügyfélfogadási rendje megtalálható az APEH honlapján http://www.apeh.hu/ugyfelszolg), vagy postai úton lehet kérni, 2010. szeptember 30-ig. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közteherjegyek visszatérítése iránti kérelmek előterjesztésére megállapított határidő jogvesztő, a 2010. szeptember 30-át követően benyújtott ilyen kérelmeket az állami adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül el fogja utasítani, a kérelmet és mellékleteit az adóhatóság a kérelmező részére vissza fogja küldeni. E határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. A postai úton előterjesztett kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető határidőben benyújtottnak, ha azt legkésőbb 2010. szeptember 30. napján postára adják.

A 10KTH jelű nyomtatvány kereskedelmi forgalomban nem kapható, de az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, vagy az adóhatóság honlapjáról letölthető, és kizárólag papíralapon terjeszthető elő.

A kérelmezőnek a kérelemhez mellékelni kell

·         a fel nem használt közteherjegyeket, valamint

·         a vásárlását (megszerzését) igazoló számlát vagy egyéb okiratot

Postai úton előterjesztett kérelem esetén a nyomtatványhoz külön, zárt, a lezárására szolgáló felületen a kérelmező által aláírt borítékba helyezve kell a közteherjegyeket mellékelni. A kérelmet a kérelmező adóügyeiben illetékes regionális igazgatósághoz kell címezni.

A postai úton előterjesztett kérelem esetén az állami adóhatóság a közteherjegyet tartalmazó zárt boríték felbontásáról és a közteherjegyek vizsgálatáról jegyzőkönyvet készít.

Személyes megjelenés esetén mindenképp jegyzőkönyv készül, ha

a) feltételezhető, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított,

b) a közteherjegy elválasztott részekből van összeillesztve, vagy

c) a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni.

Ilyen esetben a jegyzőkönyvben a kérelmező észrevételei is feltüntetésre kerülnek. A jegyzőkönyv egy másolati példánya a kérelmezőnek átadásra kerül.

Az adóhatóság a nyomtatványról másolatot készít, melyen a közteherjegyek, valamint a számláról (okiratról) általa készített másolati példány átvételét igazolja, és ezt a kérelmező részére visszaadja, illetve a számla (okirat) eredeti példányával, valamint a közteherjegyeket tartalmazó boríték felbontásáról készült jegyzőkönyvvel együtt visszaküldi az ügyfél részére.

Az állami adóhatóság a közteherjegyeket - személyes megjelenés esetén a kérelmező jelenlétében - felülbélyegzéssel érvényteleníti. Nem kerül sor a közteherjegy érvénytelenítésére, abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított, vagy a közteherjegy elválasztott részekből van összeillesztve, illetve amennyiben a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni.

A fel nem használt közteherjegy értékének visszatérítésére az adóvisszatérítés általános szabályai szerint kerül sor.

Nincs helye a közteherjegy értékének visszatérítésnek, ha

a) a közteherjegy hamis vagy hamisított volt, vagy a közteherjegy elválasztott részekből volt összeillesztve, illetve amennyiben a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehetett következtetni, és emiatt az állami adóhatóság a büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezett, és a bűncselekmény elkövetését bíróság jogerős ítélete megállapítja, vagy

b) a közteherjegy csonka, kivéve a kizárólag a perforációt érintő, legfeljebb a közteherjegy egyik oldalán található, a közteherjegyek elválasztásával esetlegesen keletkező hiányosságot.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a kérelmezőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van, a fel nem használt közteherjegy visszatérítendő összegét az állami adóhatóság a tartozás erejéig visszatarthatja és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül.

Forrás: APEH
www.apeh.hu